'Terechte erkenning voedselzekerheid'

'Terechte erkenning voedselzekerheid'

Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB erkennen terecht het grote belang van voedselzekerheid, ook in het kader van onze internationale veiligheid. Dat stelt Glastuinbouw Nederland in een eerste reactie op het op 16 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 ‘Hoop, lef en trots’.

“We zijn daarnaast blij dat de coalitie aangeeft zich aan de bestaande afspraken over de energietransitie te houden en alleen met nieuw beleid te zullen komen als de doelen niet worden gehaald. Dat komt tegemoet aan het door ons gevraagde stabiele overheidsbeleid en schept duidelijkheid voor onze ondernemers”, aldus voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland.
 
De aankondiging dat de coalitie nadrukkelijk niet wil dat Nederland met extra regels komt bovenop Europese regels, de zogeheten nationale koppen, kan eveneens op instemming van Glastuinbouw Nederland rekenen. Dat geldt ook voor het plan om bestaande nationale koppen zo maximaal mogelijk te schrappen.
 
Arbeid
Het Hoofdlijnenakkoord stelt dat mensen voortaan meer loon naar werken moeten krijgen door lastenverlichting op arbeid. “Dit is een hartenwens van de glastuinbouw. Het maakt werken in de glastuinbouw aantrekkelijk”, aldus voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland. Ten aanzien van arbeidsmigratie stelt de coalitie verder te willen werken aan de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. “Dat sluit aan bij de ambitie van Glastuinbouw Nederland om kwetsbare medewerkers te beschermen, wat past bij goed werkgeverschap.” Ook juicht Glastuinbouw Nederland het aangekondigde innovatieprogramma voor robotisering toe.
 
Energie
Glastuinbouw Nederland is positief over het voornemen van de coalitie om door te gaan met de ingezette energietransitie, waarbij er meer aandacht zal zijn voor eigen opwek van duurzame energie en energieleveringszekerheid. De coalitie wil daarnaast voorrang geven aan het oplossen van netcongestie. “Dat is van essentieel belang voor de energietransitie in de glastuinbouw.” Bom-Lemstra is verheugd dat de coalitie expliciet aangeeft ondernemers handelingsperspectief te willen bieden. “Letterlijk staat in het hoofdlijnenakkoord: ‘Wij houden ons aan de bestaande afspraken; alleen als we de doelen niet halen, maken we alternatief beleid. Er komen geen nieuwe nationale koppen op Europees beleid’. Daarmee kunnen we de overheid houden aan de afspraken uit het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030. En dat biedt onze ondernemers rust, duidelijkheid en zekerheid.”
 
Water en omgeving
Het stemt Glastuinbouw Nederland tevreden dat de coalitie aandacht heeft voor de beschikbaarheid van zoetwater en dat ze de stikstof- en fosfaatnormen in oppervlaktewater eindelijk in lijn wil brengen met de ons omringende landen België en Duitsland. Daardoor ontstaat een eerlijker concurrentiepositie. Ook is Glastuinbouw Nederland content met het voornemen om het stikstofbeleid te herzien, waarbij het invoeren van een correctiewaarde van minimaal 1 mol/hectare/jaar een goede stap vooruit is. In combinatie met bedrijfsspecifieke emissiedoelen biedt dat perspectief.
 
Het voornemen een visie op de ruimtelijke en economische structuur van Nederland te ontwikkelen is voor de glastuinbouw zeer belangrijk, te meer omdat het Hoofdlijnenakkoord erkent dat het verdienvermogen van de tuinbouw van essentieel en strategisch belang is voor Nederland en Europa. Bom-Lemstra: “Het is goed om te zien dat er meer waardering is voor de agrarische sector en dat de overheid beseft dat ze niet op de stoel van de ondernemer moet gaan zitten. Daardoor kan deze binnen de gestelde grenzen maximaal bijdragen aan de Nederlandse economie én maatschappij.”
 
Verdere uitwerking
De thema’s en voorstellen uit het hoofdlijnenakkoord dienen nog verder te worden uitgewerkt in concrete beleidsprogramma's. “We zien dat de coalitie voor de glastuinbouw relevante thema’s zoals plantgezondheid niet benoemt. Ik weet niet of we dat positief of negatief moeten duiden. Daarom is aandacht voor de nadere uitwerking en de financiën van dit akkoord van groot belang. In zijn algemeenheid geldt dat we benieuwd zijn naar de uitvoering van dit akkoord”, aldus Bom-Lemstra.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!