'Aandacht akkoord voor voedsel biedt kansen'

'Aandacht akkoord voor voedsel biedt kansen'

GroentenFruit Huis, de branchevereniging die de belangen van de afzetorganisaties van de Nederlandse groente- en fruitsector behartigt, heeft kennis genomen van het recent bekendgemaakte regeerakkoord tussen de Partij voor de Vrijheid (PVV), de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Nieuw Sociaal Contract (NSC) en de BoerBurgerBeweging (BBB) en ziet kansen op gebied van voedsel en voedselzekerheid.

"Het nieuwe regeerakkoord omvat een breed scala aan maatregelen en beleidsvoornemens die van invloed kunnen zijn op de groente- en fruitsector. Als belangenbehartiger zal GroentenFruit Huis deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en analyseren, en waar nodig participeren in het overleg om de belangen van de leden te waarborgen. In zijn algemeenheid valt de aandacht voor voedsel en voedselzekerheid op en dat biedt kansen."

GroentenFruit Huis gaat in op een drietal punten:
 
Voedselzekerheid: Het geeft hoop dat de voedselsector wordt gezien als essentiële sector. In het licht van voedselzekerheid is een nieuwe Europese voedselstrategie gewenst. GroentenFruit Huis verwacht van het nieuwe kabinet en parlement dat daar met het nieuwe regeerakkoord werk van wordt gemaakt. GroentenFruit Huis benadrukt het belang van maximaal gebruik maken van potentieel aan productie-areaal in een nieuwe voedselstrategie en goede handelsrelaties om jaarrond de consument gezonde voeding te garanderen. Daarnaast is het voor de transitie naar een meer plantaardig dieet van belang dat er maatregelen komen om de aankoop van in het bijzonder groenten en fruit door de consument te bevorderen. Daarmee kan bijgedragen worden aan een gezondere leefstijl.
 
Handel: Ook wordt in het nieuwe regeerakkoord veel aandacht besteed aan internationale handel en export. GroentenFruit Huis onderschrijft het belang van een gelijk speelveld en roept op om dit belang concreet vorm en inhoud te geven onder andere door toe te zien op een uniforme uitvoeringspraktijk van controles aan de grenzen van Europa voor producten van derde landen. Belangrijk punt uit het akkoord is ook het zo maximaal mogelijk tegengaan van de zogenaamde nationale koppen. Een voorbeeld van Europees beleid waarbij dat moeten worden voorkomen is de uitvoering van de nieuwe Europese verpakkingsverordening en het voorkomen van nationale uitzonderingslijstjes.
 
Verdienmodel: Tevens wordt in het regeerakkoord een nieuw verdienmodel voor de land- tuinbouw genoemd. GroentenFruit Huis is met het nieuwe kabinet van mening dat een nieuw model moet bijdragen aan beloning van (duurzaamheids)prestaties van boeren en tuinders als onderdeel van afspraken met de gehele keten. In dat kader werkt GroentenFruit Huis Europabreed aan nieuwe geharmoniseerde standaarden die de basis moeten vormen voor de waardering voor geleverde (duurzaamheids)prestaties. In dat licht acht GroentenFruit Huis het positief dat het nieuwe kabinet inzet op stimulering en financiering van ecosysteemdiensten verleend door boeren en tuinders met langjarige marktconforme financiële zekerheid.

"GroentenFruit Huis kijkt uit naar een constructieve samenwerking met het nieuwe kabinet om bij te dragen aan een duurzame, innovatieve en welvarende groente- en fruitsector in Nederland."

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!